Rower Wrona

Specjalistyczny sklep rowerowy od 1994r.

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZENIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jak również jak również ustawa ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) z późniejszymi zmianami (dalej „RODO”) informuję, że:

 

 

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych przez Wrona sp.zo.o.

 

Administrator będzie przetwarzać dane Klienta wyłącznie w celu jego prawidłowej obsługi handlowej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO .

 

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

 

Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub dane Zleceniodawcy będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowej obsługi Klienta.

 

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim, chyba że okaże się to konieczne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Klientowi, przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) swoich danych,

żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić odpowiednią obsługę Klienta.

 

Informujmy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.

 

Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.